ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ School Lab Thailand ประจำปี 2563 และการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู
ในวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://event.sc.kku.ac.th/schoollab
ตั้งแต่ 2 -10 มกราคม 2563